Studio Marketingu - Çfarë shërbimesh ofron ajo për një biznes

Studio Marketingu

Studio Marketingu

Me çfarë merret një studio marketingu? Cilat janë detyrat për një studio marketingu?

 • Marketingu direkt,
 • Marketingu interaktiv,
 • Word of mouth,
 • Dizenjimi i forcës së shitjes,
 • Manaxhimi i forcës së shitjes,
 • Parimet e shitjes personale.

Teknologji të reja kanë inkurajuar kompanitë që tëlëvizin nga komunikimi masiv në një komunikim më të fokusuar, komunikim të dyanshëm.

Strategjitë dhe teknikat e përparimit të shitjes promovuese

Strategjia e shitjes promovuese paraqet grup aktivitetesh të cilat aplikohen në mënyrë që të rritet shitja e prodhimeve dhe shërbimeve. Kjo mund të bëhet duke zbatuar fushatë të veçantë promovuese, me aktivitete publicitare, me dhënie të mostrave pa pagesë, demonstrime dhe ekspozita, çmime të ulëta promovuese.

Zhvillimi i strategjisë së promovimit të shitjes supozon respektimine çështjeve të mëposhtme:

 • Qasja për blerësit dhe krijimi i dëshirës së tij për prodhim ose formën,
 • Aplikimi i strategjisë së markës së prodhimit,
 • Strategjia e konkurrencës,
 • Strategjia e promovimit,

Faktorët e tjerë të cilët ndikojnë në disponueshmërinë e prodhimitdhe të politikës së çmimeve.

Promovimi i shitjes përdor tri lloje të promovimit të shitjes edhe atë:

 • Push strategjia,
 • Pull strategjia,
 • Strategjia e kombinuar  Push ose Pull.

Push strategjia e shitjes promovuese përfshin aktivitete për shfrytëzim të kanaleve të promovimit që të nxitet prodhimi përmes kanaleve të shpërndarjes deri te blerësit përfundimtarë me shfrytëzim të metodave të shitjes promovuese dhe shitjes personale. Prodhuesi e promovon prodhimin përmes tregtarëve. Kjo bëhet duke dhënë lirime, garanci për blerje të përsëritura, të shijuarit e lirë, burime të veçanta promovuese, ulje, display, shpërblime.

Konceptet e zhvillimit të marketingut

Konceptet më të rëndësishme të përdorura në marketing janë: segmentimi, targetimi, pozicionimi, nevojat, dëshirat, kërkesa, oferta, markat, vlerat dhe kënaqësia, shkëmbimi, transaksionet, marrëdhëniet dhe rrjetet, kanalet e marketingut, zinxhiri i furnizimit, konkurrenca, mjedisi dhe programet e marketingut.

Me nocionin”koncept i marketingut” përmblidhet filozofia afariste e ndërmarrjes, institucionit apo individit të cilën e karakterizon përqëndrimi, përkatësisht fokusimi në konsumatorin, shprehur përmes përpjekjes të përherëshme dhe harmonike të tërë ndërmarrjes në procesin e përmbushjes të nevojave dhe dëshirave të konsumatorit si dhe të vet realizimit të objektivave të ndërmarrjes.

 • Ku duan të blejnë konsumatorët?
 • Kur duan të blejnë konsumatorët?
 • Si do të duan të blejnë konsumatorët?
 • Ҫfarë do të duan të blejnë konsumatorët?
 • Pse do të duan të blejnë konsumatorët?
 • Cilët janë konsumatorët e synuar?

Koncepti i prodhimit

Është ku prodhuesi pozicionohet si mbret dhe drejton tregun. Në momentin qe del në treg, automatikisht ka kërkesë. Në këtë aspekt roli kryesor i marketingut është në shfrytëzimin e vetëm njerit prej elementeve të mix marketingut.

Koncepti i shitjes

Është niveli ku ndërmarrjet shtojnë personelin e tyre, konkurenca fillon të bёhet e dukshme nё krsahasim me konceptin e prodhimit ku kerkesa ishte sasiore, prania në trege një numri të madh produktesh a shërbimesh të njejta apo fort të ngjashme e rritë konkurrencën.

Koncepti i marketingut

Paraqitet, kur me shtimin e konkurrencës oferta tejkalon kërkesën përçka delë në dukje problemi i qartë se ndërmarrja nuk mund të prosperojë e as të ekzistojë pa zbatimin afarist të marketingut. Nga ky fakt, në strukturën organizative të subjektëve afarist paraqitet nevoja e konstituimit të departamentit të marketingut me detyrë që të mirret mekërkimet, hulumtimet dhe studimet e tregut dhe për këshillëdhënje menaxhmentit për politikë të çmimeve, mënyrën e distribuimit, promocionin dhe dizajnimin e produkteve apo shërbimeve. Nëse ndërmarrja nuk i akcepton nevojat e konsumatorëve, konkurrentët ndoshta më mirë do t’i plotësojnë kërkesat e tyre e që si pasojë pashmangshëm paraqiten stoqet çdo herë e më të mëdha.

Share the Post:

Postime të ngjashme

Faqe Web-i - Si mund të bëni një faqe webi
Ekspert SEO

Faqe Web

Faqe Web Gjithmonë duhet te dihet parimi i funksionimit të botës WEB dhe komunikimit me faqe web-i. Në esencë gjithmonë

Më tepër »
Faqe Interneti - Çfarë janë faqet e internetit
Ndërtim Website

Faqe Interneti

Faqe Interneti Faqe interneti për biznese të ndryshme. Shumë organizata, biznese, individë ende ballafaqohen me vështirëri të ndryshme të menaxhimit

Më tepër »
Reklamo biznesin - Reklamoni në fushën e marketingut digjital
Reklamimi

Reklamo Biznesin

Reklamo Biznesin Reklamo biznesin që të rrisni shitjet. Në një epokë ku rrjetet sociale dhe platformat online po bëhen gjithnjë

Më tepër »