Studio Reklamimi - Si të ndërtoni një strategji dhe jo vetëm

Studio Reklamimi

Studio Reklamimi

Çfarë është një studio reklamimi? Një ndër hapat më të rendёsishem nё procesin e menaxhimit strategjik tё marketingut ёshtё formulimi i strategjive, proces i cili ёshtё mjaft i ndikuar nga vendimet subjektive tё pёrcaktuesve tё strategjisё. Kёshtu gjatё hulumtimit tё literatures sё marketingut hasim nё modele, teknika dhe korniza logjike tё cilat nёse pёrdoren do t’ju ndihmonin ato që merren studio reklamimi qё tё zvogëlojnё shkallёn e subjektivizimit e po ashtu formulojnё dhe zgjedhin strategji mё efikase pёr arritjen e objektivave tё marketingut.

Çfarë është strategjia marketingut?

Strategjia ёshtё koncept i biznesit nё fokusin e tё cilit janё nevojat, pёrpjekjet integrale tё pёrmbushjes sё tyre dhe satisfaksionit tё bartёsve tё nevojave. Strategjia formohet duke kaluar nёper procese pёrkatëse tё ndara nё tri faza:

  • grumbullimi i informacioneve,
  • analiza dhe definimi i objektivave dhe i politikës,
  • marrja e vendimeve, pёrkatësisht realizimi i tyre.

Pёrcaktimi i strategjisё sё marketingut ёshtё proces i domosdoshem ngase mё tё ndiqen,definohen orientimet dhe mёnyrat për arritjen e objektivave në çdo kohë. Strategjiё emarketingut ndryshojnë pёr tё qenё nё hap me kohёn, me qёllim tё marrjes sё vendimeve adekuate me cilёsi kreative dhe shtytёse nё realizimin e objektivave. Strategjitё e reja i zёvendёsojnё strategjitё e vjetra dhe rezultatet janё mё pozitive.

Në aspekt të strategjisë së marketingut, nëse synim i marketingut është që të zgjedh një segment të caktuar të tregut ku do të shërbejë dhe do ti kënaq dhe përmbushë nevojat e atij segmenti të konsumatorëve atëhere startegjia e marketingut është rruga për përmushjen e këtyrë synimeve nga ndërmarrja, e cila mund të përfshijë studime të segmentimit, analizë të konkurrencës dheanalizë dhe kombinime taktike.

Planifikimi i startegjive të mira të marketingut është vetëm hapi i parë drejt realizimit të marketingut të sukseshëm. Një strategji e shkëlqyer e marketingut mund të dështoj nëse implementimi i kësaj strategjie nuk bëhet në mënyrë të duhur. Implemetimi i marketingut është procesi i cili e shëndërron planin e marketingut në aktivitete të marketingut. Kjo bëhet për qëllim të përmbushjes së synimeve strategjike.

Strategjitё e Marketingut

Strategjia është mjeshtri, shkathtësi e veçantё me pёrmasa shkencore e cila merret meshfrytёzimin e mёnyrave, modeleve dhe mjeteve pёr tё arritur deri tё objektivi (qёllimi). Strategjia ёshtё kocept i biznesit nё fokusin e tё cilit janё nevojat. Gjithashtu pёrpjekjet integrale tё pёrmbushjes sё tyre dhe satisfaksionit tё bartёsve tё nevojave. Strategjia ёshtё pjesё e pёrbashket integrale e strategjisё sё pёrgjithshme nё ndёrnarrje. Objektivat e kёrkimeve tё marketingut pёrkojnё me pёrmbushjen e kёrkesave tё konsumatorёve (individёve, grupeve, familjeve, ndёrmarrjeve, shoqёrisё).

Pikёrisht, strategjia e marketingut duhet tё jetё shkathtёsi qё lehtёson ndёrtimin e objektivave tё definuara. Nëse kompania dëshiron që të ketë shans për t’i realizuar qëllimet dhe objektivat e saja. Ajo duhet të ketë “Planin e lojës” apo ”udhëzimin” për të arritur atje ku ka planifikuar. Strategjia në esencё është skica se si do të luhet loja për arritjen e qëllimeve. Strategjia është planifikimi apo konfigurimi i një sërë aktivitetesh të brendshme të qëndrueshmetë cilat dallojnë kompaninë nga rivalët.

Në aspektin ekonomik, tregtia nuk mundet në tërsi të kuptohet si fushë ushtarake. Konkurentët nё treg sikur kundërshtar apo armiq edhe pse lufta në mes konkurencës në treg mund të jetë shumë armiqësore dhe me humbje për disa konkurentë të caktuar.

Strategjia është si mjeshtri, si shkathësi e veçantë me përmasa shkencore, e cila merret me shfrytëzimin e mënyrave, të modeleve, të mjeteve për të arritur deri te objektivi.

Ekzistojnë pesë definicione kryesore dhe të ndërlidhura për strategjitë:

  • Strategjia si plan,
  • Strategjia si manovër,
  • Strategjia si model,
  • Strategjia si pozicion,
  • Strategjia si perspektivë.
Share the Post:

Postime të ngjashme

Faqe Web-i - Si mund të bëni një faqe webi
Ekspert SEO

Faqe Web

Faqe Web Gjithmonë duhet te dihet parimi i funksionimit të botës WEB dhe komunikimit me faqe web-i. Në esencë gjithmonë

Më tepër »
Faqe Interneti - Çfarë janë faqet e internetit
Ndërtim Website

Faqe Interneti

Faqe Interneti Faqe interneti për biznese të ndryshme. Shumë organizata, biznese, individë ende ballafaqohen me vështirëri të ndryshme të menaxhimit

Më tepër »
Reklamo biznesin - Reklamoni në fushën e marketingut digjital
Reklamimi

Reklamo Biznesin

Reklamo Biznesin Reklamo biznesin që të rrisni shitjet. Në një epokë ku rrjetet sociale dhe platformat online po bëhen gjithnjë

Më tepër »