Web Design - Çfarë bën një web design

Web Design

Web Design

User Experience Design (UX, UXD, UED, XD) definohet si: procesi që e përdorin ekipet e dizajnit për të krijuar produkte që i ofrojnë përdoruesit përvoja dhe përjetime të përshtatshme dhe kuptimplota. Çfarë përfshin web design? Kjo përfshin dizajnin e komplet procesit të përvetësimit dhe integrimit të produktit, duke përfshirë aspektet e brandit, dizajnit, përdorshmërisë dhe funksionalitetit.

UX Designer

Është personi i cili bart barrën kryesore të udhëheqjes së procesit të dizajnit, që nga fazat e para e deri në lançimin e produktit. Aftësitë e tij janë të ndryshme dhe sa më të përgjithshme, nga psikologjia, dizajni e teknologjia. Ai duhet të ketë empati për përdoruesin, kuptim të thellë të User-Centered Design(UCD) dhe shkathtësi të forta të analizimit. Ai duhet të ketë njohuri rreth teknologjive të ndryshme dhe t’i njohë kufizimet teknike. UX dizajnerët bëjnë hulumtime të përdoruesve, intervista, anketime dhe i përdorin këto informacione për të krijuar storyboards , user journey maps, wireframes dhe prototipe(zakonisht të vizatuara).

Analiza & Koncepti për një Web Design

Tani që ke përfunduar hulumtimin, mund t’i marrësh ato informata dhe të fillosh të punosh me to. Një formë e mirë për t’i vizualizuar informatat është me persona përdoruesish. Personat luajnë rolin e udhërrëfyesit kur vjen fjala te marrja e vendimeve rreth dizajnit; nëse ndodh të stagnosh, thjesht kthehesh te personat për t’i rikujtuar nevojat e përdoruesit.

Një cilësi që duhet ta ketë UX dizajneri është të jetë i aftë të pranojë informata të reja dhe dëgjojë opinionet e kolegëve. Ju jeni udhëheqësi i vërtetë, por edhe dizajneri, dhe roli yt është t’i ndihmosh pjesës tjetër të ekipit që të përfshihen në procesin e dizajnit. Gjëja më e rëndësishme është bashkëpunimi, i cili në fund sjell rezultat shumë më solid.

WIREFRAME & DIZAJNI

Faza e radhës është marrja e përfundimeve të konceptit dhe shndërrimi i tyre në një dukje të thjeshtë. Kjo fazë fokusohet tërësisht në përmbajtjen. Në këtë fazë do të dizajnoni sitemap,
user flow, mock-up, etj. Ndër gjërat më tëvlefshme që mund të krijoni në këtë fazë është wireframe.

Wireframe është reprezantim i produktit me përpikmëri të ulët të dizajnit. Punimi i tyre ka dy faza:

1) kur gjithçka bëhet në letra dhe në tabela, dhe

2) kur ato punohen në softuerët e dizajnit. Pjesa e parë është më shumë punë epërbashkët ekipore se sa të jetë e një individi (UI dizajnerit).

ANALIZIMI

Pas lançimit të projektit, vjen një fazë opcionale, që i sjell ekipës së dizajnit informata shumë të vlefshme. Është faza e një analizimi tjetër që ka të bëjë me produktin tuaj. Në këtë fazë, me ekipin do t’u përgjgjeni pyetjeve si:

“Në cilat pikaprocesi kaloi me sukses?

Ku kishim sfida dhe ngecje?

Si po i përgjigjen përdoruesit produktit?

A kemi arritur t’ua zgjidhim problemet dhe pikat e mundimit?
Me një nismë solide të reflektimit, do të grumbulloni dituri të paçmuara, të cilat do t’i përdorni që projektet tuaja të ardhshme të ecin edhe më lehtë. Tani të paktën e keni idenë se çfarë do të thotë të jesh UX dizajner. Ndoshta dot’ju ndihmojë të ndiheni më i qetë para se të punësoheni në pozitën e UX dizajnerit.

Share the Post:

Postime të ngjashme

Faqe Web-i - Si mund të bëni një faqe webi
Ekspert SEO

Faqe Web

Faqe Web Gjithmonë duhet te dihet parimi i funksionimit të botës WEB dhe komunikimit me faqe web-i. Në esencë gjithmonë

Më tepër »
Faqe Interneti - Çfarë janë faqet e internetit
Ndërtim Website

Faqe Interneti

Faqe Interneti Faqe interneti për biznese të ndryshme. Shumë organizata, biznese, individë ende ballafaqohen me vështirëri të ndryshme të menaxhimit

Më tepër »
Reklamo biznesin - Reklamoni në fushën e marketingut digjital
Reklamimi

Reklamo Biznesin

Reklamo Biznesin Reklamo biznesin që të rrisni shitjet. Në një epokë ku rrjetet sociale dhe platformat online po bëhen gjithnjë

Më tepër »