Marketing Biznesi - Një opsion shumë i mirë për të gjitha bizneset

Marketing Biznesi

Marketing Biznesi

Si të bëni një marketing biznesi që mund të keni. Zhvillimi i qëndrueshëm i ndërmarrjes në treg kërkon zbatim të përpiktë të strategjive të biznesit. Zbatimi është moment kritik për çdo ndërmarrje. Manaxherët e marketingut duhet të gjejnëteknikat më të lehta të mundshme për të zbatuar në praktikë strategjitë e marketingut për të arritur qëllimet e organizatës.

Meqenëse shumica e ndërmarrjeve, pjesë e këtij studimi nuk kanë ekspertë marketingu, rekomandojmë që të punësojnë ekspertë nga fusha e marketingut kurse ndërmarrjet që qëndrojnë më mirë financiarisht dhe të formojnë departamentin e marketingut në kuadër të ndërmarrjeve të tyre. Zhvillimi i departamentit të marketingut si një departmanet i veçantë në kuadër të një ndërmarrje mendojmë qe është nevojshme në mënyrë që ndërmarrjet të cilat dëshirojnë sukses, duhet t’a implementojnë në praktikë gjithsesi.

Marrëdhëniet me publikun në Marketing Biznesi

Marrëdhëniet me publikun përfshijnë programe të ndryshme të përgatitura për të promovuar ose për të mbrojtur imazhin e ndërmarrjes apoprodhimeve të saj. Me marrëdhëniet me publikun sigurohet:

 • Prezantimi i prodhimeve të reja,
 • Shpërndarja e prodhimeve,
 • Njohja e konsumatorëve me prodhimet,
 • Inkurajimi i sponsorimeve,
 • Përcjellja e Web faqeve.

Miksi komunikues – promovues

Promovimi si element i marketingut miks, duhet të jetë i koordinuar me elemente të tjera të miks marketingut, por koordinimi duhet të ekzistojë në kuadër të vetë promovimit i cili përbëhet nga:

 • promovimimi mix ekonomik ose thënë shkurt shpallja;
 • shitja personale,
 • përparimi i shitjesdhe publiciteti.

Kreativiteti në promovim dhe Marketing Biznesi

Kreativiteti është afësia për të dalë para publikut me pamje të reja të ndryshme për disa gjëra ose veprime të caktuara në mënyrë më të ndryshme nga të tjerët. Kjo nënkupton se duhet pasur njohuri të mjafueshme përpunën që bëhet dhe të mendohet në mënyrë më të ndryshme se të tjerët. Për kreativitetin është shumë i rëndësishëm edhe inovacioni. Inovacioni është akt i krijimtarisë dhe paraqet proces ose teknikë e cila plotësisht mund të shkaktojë ndryshime të rëndësishme në krijimtarinë e disa materialeve promovuese, në teknologjinë e përgatitjes dhe paraqitjes së tyre.

E rëndësishme për krijimtarinë është edhe të menduarit logjik, i cili në fakt paraqet një sërë veprimesh për të shprehur atë që njerëzit e dinë momentalisht. Nevoja për të menduarit logjik zmadhohet, kur ka mungesë të zgjidhjeve për ndonjë problem të caktuar. Ose kur ka nevojë të sigurohet ndonjë zgjidhje e cila në mënyrën tradicionale të menduarit nuk mund të sigurohet.

Kreativiteti në Marketing Biznesi

Kreativiteti është afësia për të menduar për diçka të re në mënyrë të pazakontë dhe të arrijë në zgjidhje të problemit i cili do të jetë i vetëm apo unik. Zgjidhje të tillë të problemit që nuk ekziston tjetër. Kreativiteti mund të jetë konvergjent, respektivisht ai është orientuar për krijimin e një zgjidhjeje apo përgjigjeje të pyetjes apo problemit dhe divergjentes. Respektivisht kur për një problem ose pyetje kërkohen më shumë përgjigje ose zgjidhje.

Në fushën e krijimtarisë për Marketing Biznesi dallohen njerëzit krijues. Të cilët punojnë që të krijojnë prodhime të reja, procese të reja të prodhimit, paraqitje të reja të prodhimeve etj. Kreativiteti është aktivitet që përmban disa aspekte tërëndësishme të cilat mund të shprehen si:

 • Origjinaliteti,
 • Zgjuarsia,
 • E pazakonta,
 • Dobia,
 • Shëmbëlltyra,
 • Udhëheqja intelektuale.

Kreativiteti është proces mental dhe social e të zbuluarit ideve ose koncepte të reja.  Apo lidhjeve të reja të mendjes kreative midis ideve ose koncepteve ekzistuese. Kreativiteti është i lidhur direkt me zbulimin e ideve apo konceptevetë reja, apo modifkimin e ideve dhe koncepteve ekzistuese.

Share the Post:

Postime të ngjashme

Faqe Web-i - Si mund të bëni një faqe webi
Ekspert SEO

Faqe Web

Faqe Web Gjithmonë duhet te dihet parimi i funksionimit të botës WEB dhe komunikimit me faqe web-i. Në esencë gjithmonë

Më tepër »
Faqe Interneti - Çfarë janë faqet e internetit
Ndërtim Website

Faqe Interneti

Faqe Interneti Faqe interneti për biznese të ndryshme. Shumë organizata, biznese, individë ende ballafaqohen me vështirëri të ndryshme të menaxhimit

Më tepër »
Reklamo biznesin - Reklamoni në fushën e marketingut digjital
Reklamimi

Reklamo Biznesin

Reklamo Biznesin Reklamo biznesin që të rrisni shitjet. Në një epokë ku rrjetet sociale dhe platformat online po bëhen gjithnjë

Më tepër »